Windykacja należności / Prawo umów

  • zapłata należności z faktur
  • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań
  • rękojmia za wady rzeczy
  • wnioski o wszczęcie egzekucji
  • sporządzanie i opiniowanie umów